CMS_AnnouncementsDetail

Thông báo mời Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham dự buổi đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc Quý II năm 2022
(17/06/2022 14:06:46)
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long mời các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham dự buổi đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc Quý II năm 2022 vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28/6/2022 (thứ Ba) tại Hội trường A, Văn phòng UBND tỉnh, số 88 đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, thành phố Vĩnh Long.

THÔNG BÁO

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long mời doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham dự buổi đối thoại giải quyết khó khăn, vướng mắc Quý II/2022

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 14/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long; Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức buổi đối thoại nhằm tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh, các Hội, Hiệp hội, ngành nghề, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước để trao đổi nắm bắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Hợp tác xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh,… thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định của pháp luật.

Thời gian đối thoại bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28/6/2022 (thứ 3) tại Hội trường A, Văn phòng UBND tỉnh, số 88 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Trân trọng Thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, các cơ quan báo chí quan tâm tham dự buổi đối thoại, giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.