CMS_AnnouncementsDetail

Thông báo Chương trình Khảo sát chuyển đổi số Doanh nghiệp - VCCI 20222
(01/04/2022 15:20:21)
Sở Kế hoạch đầu tư Thông báo nội dung Chương trình Khảo sát chuyển đổi số Doanh nghiệp - VCCI 2022 đến các Hội, Hiệp hội và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia.

Thực hiện công văn số: 1417/UBND-KTNV, ngày 22/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thông báo Chương trình Khảo sát chuyển đổi số Doanh nghiệp - VCCI 2022. Trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thông tin đến các doanh nghiệp về Chương trình Khảo sát chuyển đổi số Doanh nghiệp - VCCI 2022 do VCCI Cần Thơ tổ chức.

Chương trình khảo sát sẽ phản ảnh năng lực ứng dụng công nghệ số của doanh nghiệp tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng; Chương trình khảo sát là tiền đề giúp doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào việc chuyển đổi số góp phần tăng doanh thu trong thời gian tới.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo nội dung Chương trình đến các Hội, Hiệp hội và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia khảo sát, cụ thể như sau:

Thời gian khảo sát: từ ngày 02/3/2022 đến ngày 20/4/2022

Hình thức: trực tuyến qua link: https://vcci-erp.vn/chinhanhcantho