CMS_AnnouncementsDetail

Thông báo đến các Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế về chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2020
(09/03/2021 13:50:31)
Cục thuế tỉnh Vĩnh Long thông báo đến các Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế biết và theo dõi chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2020 trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (Địa chỉ: www.gdt.gov.vn). Thời gian tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến như sau: Nội dung về quyết toán thuế TNCN: từ 13h30 đến 17h vào Thứ 3 ngày 09/3/2021 và ngày 16/3/2021; Nội dung về quyết toán thuế TNDN: từ 13h30 đến 17h vào Thứ 5 ngày 11/3/2021 và ngày 18/3/2021.

                                                                                   THÔNG BÁO 

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long Thông báo đến các Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế biết và theo dõi chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2020 

Năm 2020 chính sách thuế có thay đổi so với các năm trước đây do đó công tác quyết toán thuế năm 2020 các Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế cần lưu ý một số nội dung thay đổi theo quy định mới.

Do tình hình dịch Covid diến biến phức tạp, Cục Thuế không tổ chức tập huấn triển khai hướng dẫn quyết toán thuế năm 2020.

Tổng cục Thuế sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2020 trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (Địa chỉ: www.gdt.gov.vn). Tại các buổi hỗ trợ trực tuyến, người nộp thuế có thể đặt câu hỏi liên quan đến quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và được Tổng cục Thuế trả lời trực tiếp trên cổng thông tin điện tử ngành Thuế.

Thời gian tổ chức các buổi hỗ trợ trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế như sau:

  • Nội dung về quyết toán thuế TNCN: từ 13h30 đến 17h vào Thứ 3 ngày 09/3/2021 và ngày 16/3/2021.
  • Nội dung về quyết toán thuế TNDN: từ 13h30 đến 17h vào Thứ 5 ngày 11/3/2021 và ngày 18/3/2021.

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long thống báo đến các Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế biết và theo dõi.

Xem Thông báo file đính kèm: 

/Portals/26/ThongBao/62.doc?ver=6uOIbn_bWBhkS6yI46LmCQ%3d%3d