CMS_AnnouncementsDetail

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(16/07/2020 08:48:38)
(Vinhlong.gov.vn) - Ngày 07/7/2020, tại kỳ họp thứ 18, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, Nghị quyết quy định nguyên tắc, nội dung, biện pháp và nguồn kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh, cụ thể các nội dung hỗ trợ như sau:

Hỗ trợ chi phí tham gia hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước theo Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh (không bao gồm chi phí gian hàng) không quá 20 triệu đồng mỗi lần và không quá 2 lần mỗi năm. Đào tạo khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh được hỗ trợ 100% học phí (trong trường hợp không thuộc đối tượng được miễn theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 39/2018/NĐ-CP), chi phí tiền ăn, đi lại đối với một học viên là người lao động, cán bộ quản lý của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP khi tham gia các khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp do các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh trực tiếp hoặc phối hợp tổ chức và không quá 4 người/năm; Đào tạo nghề cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP được hỗ trợ 100% phần chi phí đào tạo chênh lệch, chi phí tiền ăn, chi phí đi lại khi được cử tham gia các khóa đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo, tập huấn dưới 03 tháng do các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh trực tiếp hoặc phối hợp tổ chức.Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, nhóm khởi nghiệp thành lập doanh nghiệp được hỗ trợ 50% chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn thực hiện hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp lần đầu (thực hiện tại đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh), tối đa 400.000 đồng/hợp đồng; Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ 50% chi phí sử dụng dịch vụ khai báo thuế, kế toán trong 2 năm đầu (tính từ thời điểm sau khi chuyển đổi) nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng mỗi năm.

Các nội dung hỗ trợ khác không quy định trong nghị quyết sẽ thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các quy định khác có liên quan.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/7/2020.

P.T - Nguồn Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND